Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) Prodávajícího Sylvie Barášková, Hlavní 31, 411 83 Hrobce, ič: 67837280 registrován na Městském úřadě v Roudnici nad Labem, bankovní spojení 262331408/0600, e-mail: info@jogalitomerice.cz, telefonní číslo +420736612755, adresa provozovny Kamýcká 31, 41201 Litoměřice („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.jogalitomerice.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde www.jogalitomerice.cz

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

I. Vymezení pojmů

• NĚKTERÉ DEFINICE

Prodejce a Provozovatel obchodu:
Sylvie Barášková, Hlavní 31, 411 83 Hrobce, ič: 67837280 registrován na městském úřadě v Roudnici, bankovní spojení 262331408/0600.

Zákazník: uživatel obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního zboží. Spotřebitelem je Zákazník pokud zboží kupuje nebo s Prodejcem jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem je Zákazník pokud samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo podobným způsobem, soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je také každá osoba, která smlouvy uzavírá v rámci vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, nebo osoba, která jedná jménem podniku nebo podnikatele.

Objednávka: vyplněný a odeslaný objednávkový formulář na zboží v rámci elektronického objednávkového systému obchodu provozovaného na www.jogalitomerice.cz

  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

II. Uskutečnění objednávek

K provedení platné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit všechny povinné údaje v objednávkovém systému obchodu http://eshop.jogalitomerice.cz. Vyplněním registračního formuláře internetového obchodu, vyplněním jakéhokoli objednávkového formuláře a odesláním jakékoli Objednávky v rámci obchodu Zákazník prohlašuje výslovně, že je seznámen a že souhlasí s těmito Podmínkami. Doručením Objednávky Prodejci se tato Objednávka považuje za návrh na uzavření Smlouvy. Doručená Objednávka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce, pokud Prodejce vyrozumí Zákazníka, že Objednávku nepřijímá či odmítá, objednané Zboží není možno dodat, nebo v případě, že Prodejce nezašle zákazníkovi potvrzení přijetí Objednávky. Automatické potvrzení o přijetí Objednávky není závazné a nepovažuje se za uzavření Smlouvy. Pokud je možné objednané Zboží dodat, ale v mezidobí došlo ke změně v kvalitě, provedení nebo Ceně , je Prodejce povinen informovat o těchto skutečnostech Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda Zákazník má zájem o dodání Zboží za takto změněných podmínek. Pokud se Zákazník vyjádří ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o dodání Zboží i za změněných podmínek, bude toto vyrozumění považováno za novou Objednávku. Pokud se zákazník nevyjádří ve lhůtě určené Prodejcem, bude uplynutí lhůty považováno za zrušení Objednávky Zákazníkem. V průběhu tvorby Objednávky může Zákazník až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku Zákazník dokončí. Stiskem tlačítka potvrzuje seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. V případě, že má Zákazník zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje. Na základě registrace v rámci E-shopu může Zákazník přistupovat do svého Uživatelského účtu. Při registraci Uživatelského účtu je povinností Zákazníka uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Zákazníka zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. Uživatelský účet je osobní, Zákazník nesmí umožnit jeho využívání třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když je více, než 12 měsíců nevyužíván, či v případě, kdy porušení Smlouvy. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

III. Nákup zboží

Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím E-shopu a jeho objednávkového systému jakékoli nabízené Zboží. Nabídka Zboží Prodejcem není návrhem na uzavření Smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce. Nabídka Zboží je pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce v okamžiku jejich zveřejnění. Potvrzení o obdržení Objednávky Prodejcem není ještě považováno za přijetí návrhu na uzavření Smlouvy , ale je pouze informačním vyrozuměním Zákazníka o obdržení Objednávky Prodejcem . Doručení Objednávky Prodejci je považováno za návrh na uzavření Smlouvy ohledně konkrétního Zboží . Smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem je uzavřena až v okamžiku převzetí Zboží Zákazníkem. Obsah Smlouvy je specifikován obsahem přijatého návrhu/doručené Objednávky Zákazníka, včetně veškerých podmínek sjednaných v přijatém návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti Smlouvy jsou upraveny a řídí se výhradně těmito Podmínkami. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodejce povinnen Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy Zákazník obdržel potvrzení Objednávky. V takové situaci bude Zákazník bezodkladně kontaktován a dostane nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena odesláním Zboží za podmínky , že Naši nabídku písemně potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

 

IV. Informovanost Zákazníka

Dle §1824 ve spojení s § 1811 odst. 2 a s § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění je povinností Prodejce poskytnout Podmínkami Zákazníkovi informace, které jsou nezbytně nutné k uzavření Smlouvy a zajistit nutnou informovanost Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu. Cena, hlavní charakteristika a název Zboží jsou uvedeny ve specifikaci Zboží v příslušné sekci. Zákazník je povinen uhradit kupní Cenu za Zboží s včetně zákonné daně příslušné k danému Zboží či Smlouvě. V průběhu Objednávky a před jejím odesláním bude Zákazníkovi zobrazována a uváděna Celková cena po připočtení dalších poplatků a nákladů (poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, náklady za dopravu). Vyplněním a odesláním Objednávky v objednávkovém systému obchodu, Zákazník dává souhlas se zasíláním obchodních a reklamních sdělení dle §7 zák. č. 480/2004 Sb , o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce nebo na adresu místa bydliště nebo jeho sídla. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat písemným odvoláním zaslaným na adresu Prodejce. Nabídka Zboží v obchodu platí po dobu určenou u konkrétního Zboží uvedenou ve specifikaci Zboží v příslušné sekci obchodu. Pokud není doba platnosti nabídky uvedena, má se za to, že nabídka platí do odvolání. Každá uzavřená Smlouva je Prodejcem dále archivována v jeho obchodní a účetní evidenci. Na žádost Zákazníka může být zpětně zpřístupněna po uhrazení nákladů na takové zpřístupnění. Potřebné úkony vedoucí k uzavření Smlouvy v objednávkovém systému obchodu jsou všeobecně popsány těmito Podmínkami.

 

V. Dodání a převzetí zboží

Zboží bude doručeno zvoleným způsobem, přičemž Zákazník může vybírat z následujících možností:

Osobní odběr na Naší provozovně 

Osobní odběr na výdejních místech nebo doručení prostřednictvím dopravních společností: 

Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00, Praha 9, IČ: 28408306, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858 

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska. Po převzetí Zboží od dopravce je povinnost Zákazníka zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodejci. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Zákazník povinnen Zboží od dopravce převzít. Pokud není poškození nebo ztráta části obsahu zásilky při jejím převzetí příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit vzniklou škodu bez zbytečného odkladu, neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Zákazník pošle reklamované Zboží na adresu Provozovatele obchodu. V případě, kdy poruší Zákazník svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou výše uvedených případů dle čl. V. Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodejce Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží Zákazník nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem. Prodejci ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Zákazníkova podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což Prodejci náleží úplata ve výši dvojnásobku nákladů na dopravu vyčíslených v Objednávce. Pokud byla v rámci objednávky nabídnuta doprava zdarma, náleží Prodejci úplata ve výši 500,- Kč. Pokud se Prodejce rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy toto odstoupení elektronicky odešle Zákazníkovi. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Pokud je z důvodů vzniklých na Zákazníkově straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je jeho povinností nahradit Prodejci náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle Prodejce na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zákazník Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl.  V. Podmínek, na Zákazníka nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Zákazníka znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude Prodejce vždy informovat Zákazníka v případě mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat; prodlení s dodáním Zboží od dalšího dodavatele, přičemž Prodejce vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

  

VI. Platba a platební podmínky

Platba Celkové ceny po bude Prodejcem požadována po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny může Zákazník provést následujícími způsoby:

Bankovním převodem:

Pokud Zákazník v Objednávce zvolí jako způsob úhrady platbu bezhotovostním převodem, vystaví Prodejce na základě Objednávky zálohovou Fakturu na celou Cenu Objednávky včetně poplatků a nákladů. Fakturu odešle písemně na adresu Zákazníka nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v Objednávce. Po obdržení zálohové Faktury je Zákazník povinen ve lhůtě splatnosti uhradit fakturovanou částku na účet Prodejce uvedený na Faktuře. Prodejce připraví objednané Zboží k expedici, po připsání částky Faktury na účet. Pokud nebude fakturovaná částka připsána na účet Prodejce ve lhůtě splatnosti, bude uplynutí lhůty splatnosti zálohové Faktury považováno za zrušení Objednávky Zákazníkem. 

Kartou online:

V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž se platba řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay. V případě platby kartou online je Celková cena splatná ihned po uskutečnění Objednávky. Zákazník bude při tomto postupu přesměrován na platební bránu, kde musí postupovat dle pokynů platební brány.

Dobírkou:

V takovém případě dojde k platbě při doručení oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Hotově při osobním odběru

Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí na  provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka.

Vlastnické právo ke Zboží na Zákazníka přechází až poté, co zaplatí Celkovou cenu a Zboží převezme. V případě platby bankovním převodem se Celková cena považuje za zaplacenou připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodejcem a Zákazníkem od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že je Zákazním Spotřebitelem, tedy osobou kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že byla uzavřena Smlouva, na základě které bude Prodejce Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. 

Od Smlouvy může Zákazník odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy Prodejce uvedené u Našich identifikačních údajů). Ani jako Spotřebitel však Zákazník nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Lhůta k odstoupení dle čl. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinnen Zboží zaslat zpět do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k Prodejci. Zákazník má naopak nárok na to, aby mu byla navrácena Cena za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který Prodejce pro dodání Zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že Prodejce poruší uzavřenou Smlouvu, hradí Prodejce i náklady spojené s navrácením zboží, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který Prodejce při dodání Zboží nabízel.

V případě odstoupení od Smlouvy bude Zákazníkovi Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdrží prodejce, nebo než Zákazník prokáže, že došlo k jeho zaslání Prodejci. Prodejce žádá Zákazníka, aby Zboží vracel čisté a včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy však Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Zákazník seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že Prodejce ještě nevrátil Cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku na vrácení Ceny.

Prodejce jsme oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Zákazník uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Zákazník nakupuje Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako Podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Podmínky uvedené v čl. VII se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem.

 

VIII. Reklamace a vady zboží

 Prodejce zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, a jiným ujednaným vlastnostem;

je vhodné k účelu, pro který ho Zákazník požaduje a s nímž Prodejce souhlasí;

je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které lze rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodejcem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 

je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které lze rozumně očekávat; a 

odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, může Zákazník takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresy Prodejce uvedené u identifikačních údajů Prodejce. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Zákazník vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu Prodejce změnit. Reklamace bude vyřízena v souladu s uplatněným právem z vadného plnění. 

Záruka se nevztahuje na vady, které: 

byly uplatněny po uplynutí záruční doby;

vady vzniklé používáním zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem použití;

vady vzniklé nedovoleným nebo neodborným zásahem do zboží;

vady způsobené jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze zboží nebo vyšší mocí. 

Má-li Zboží vadu, Zákazník může uplatnit následující práva:

právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

právo na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále má právo na:

přiměřenou slevu z Ceny; nebo

odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

odmítne Prodejce vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy; 

se vada projeví opakovaně, 

je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo 

je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná. V případě, že si vadu na Zboží způsobil Zákazník sám, práva z vadného plnění mu nenáleží. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Při uplatnění reklamace vystaví Prodejce písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

datum, kdy byla reklamace uplatněna; 

co je obsahem reklamace; 

jaký způsob vyřízení reklamace je Zákazníkem požadován;

kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Nevznikne-li dohoda na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní Prodejce vady a poskytne Zákazníkovi informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může Zákazník odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. O vyřízení reklamace Zákazníka budem Prodejce informovat e-mailem a vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je ale povinnen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Zákazníka původní Zboží vrátit Prodejci. Náklady spojené s tímto vrácením hradí prodejce.

Vpřípadě, že je Zákazník Podnikatelem, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že je Zákazník Spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. V případě, že není Spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 12 měsíců od převzetí Zboží.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Vyplněním registračního nebo objednávkového formuláře, odesláním Objednávky vyjadřuje Zákazník zároveň svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, prohlašuje, že je s nimi plně seznámen, bere je na vědomí a zavazuje se jimi při jednání s Prodejcem řídit. Vztahy mezi Prodejcem a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Vztahy mezi Prodejcem a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Vyřizování požadavků Zákazníků zajišťuje Prodejce prostřednictvím elektronické adresy: info@jogalitomerice.cz. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4.2.2024.