Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

Kdo je správce

Správcem osobních údajů je Sylvie Barášková, Hlavní 31, 411 83 Hrobce, IČ:67837280

Kontaktní údaje: +420736612755, info@jogalitomerice.cz

Předmět zpracování

identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, apod.)

kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, apod.)

platební údaje (č.ú. – pro bezhotovostní platby)

elektronická evidence docházky

informace o zboží, o které má zákazník zájem

 

Účel zpracování a právní základy pro zpracování osobních údajů

poskytování služeb: a)realizace lekcí jógy, kurzů a seminářů; realizace výjezdních pobytových akcí s jógou (smluvní povinnost) b) zajištění přehledu o stavu účtu kreditů; úhrada za poskytované služby- vystavování daňových dokladů (zákonná povinnost)

marketing – představení činnosti a podpora rozvoje (oprávněný zájem, udělený souhlas)

uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery (smluvní povinnost)

vedení účetnictví (zákonná povinnost)

Doba zpracování vašich osobních údajů

údaje související s realizací lekcí jógy, kurzů a seminářů uchovávám po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 10let v případě účetních dokladů

údaje související s představením činnosti a podporou rozvoje – marketingu do doby než předmětný souhlas odvoláte

údaje související s uzavřením a plněním smluv s dodavateli a smluvními partnery po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 10let v případě účetních dokladů

údaje související s elektronickou evidencí docházky po dobu 10let

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře na základě opatření, která zamezují

zneužití, poškození nebo zničení.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup tyto spolupracující osoby a subjekty:

provozovatel webových stránek a elektronického evidenčního systému

externí lektoři

přepravní a doručovací společnosti

orgány veřejné správy

zdravotní pojišťovny

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Uplatnit níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu: info@jogalitomerice.cz

nebo písemně na adrese Hlavní 31, 411 83 Hrobce

a) Právo na informace – je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování

osobních údajů. Ve lhůtě 30dnů od vaší výzvy doložím jaké údaje, proč a jak dlouhou dobu

o vás zpracovávám.

b) Právo odvolat souhlas – máte právo odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Po obdržení takového požadavku zajistím ve lhůtě 30dnů, aby již nedocházelo k jejich

zpracovávání.

c) Právo na opravu – máte právo na to, abych o vás zpracovávala jen přesné, úplné a platné údaje. Pokud tomu tak není, máte právo na opravu nebo doplnění těchto údajů.

d) Právo na výmaz nebo omezení zpracování – v určitých případech máte právo na výmaz

nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Učiním tak ve lhůtě 30dnů, pokud jsou pro

to splněny podmínky a zpracování není nadále nezbytné pro související právní povinnosti.

e) Právo na přenositelnost – máte právo na předání informací o vašich osobních údajích ve

strojově čitelném formátu jinému správci.

f) Právo vznést námitku – proti zpracování vašich osobních údajů, které provádím na základě

mého oprávněného zájmu.

g) Právo podat stížnost – proti zpracování vašich osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních

údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že při zpravovávání vašich osobních údajů zachováme mlčenlivost, jež

přetrvává i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní

údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky jsou účinné od 4.2.2024